Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verkoper:
Het bedrijf Pets Passion gevestigd in Franeker.
Adres: Schoener 6, 8802 NN te Franeker.
KvK inschrijfnummer: 01122874
BTW nummer: NL101174895B01

Koper:
Een natuurlijk persoon die producten van Pets Passion wil kopen.

Artikel 2. Toepasbaarheid
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overkeenkomst tussen Verkoper en Koper, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk wordt afgeweken.

2.2. Verkoper heeft ten alle tijden het recht deze voorwaarden aan te passen en de meest actuele versie op de website te vermelden. Deze wijzigingen gelden niet voor de op dat moment al gesloten overeenkomsten en bestellingen. Uiteraard kunt u ons houden aan de voorwaarden zoals die op het moment van de koop golden.

Artikel 3. Ons aanbod
3.1. De aangeboden producten van de verkoper worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of omschreven. Deze omschrijving zal voor zover mogelijk voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken.

3.2. Onze prijzen zijn in euro’s en inclusief de geldende BTW percentages maar exclusief de verzendkosten.

3.3 Verkoper heeft ten alle tijden het recht de prijzen van de producten aan te passen. De producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht waren op het moment van bestelling.

3.4. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor een beperkte en vastgestelde periode.

Artikel 4. De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat koper via de webshop hiertoe opdracht heeft gegeven, koper heeft hierbij door middel van een vinkje aangegeven dat hij de algemene voorwaarden heeft gezien en hiermee akkoord gaat. Indien de bestelling via mail of telefoon wordt geplaatst wordt men geacht de algemene voorwaarden te hebben gelezen indien koper er niet om vraagt.

Artikel 5. De levering
5.1. De bestelde producten worden meestal via PostNL naar de koper verzonden, nadat de betaling is ontvangen en verwerkt.

5.2. Levering vindt zo spoedig mogelijk plaats. We doen ons best een product zo snel mogelijk naar u te versturen.

5.3. Wanneer een bestelling uit diverse artikelen bestaat, en 1 of meer daarvan zijn niet meteen leverbaar kan de klant kiezen te wachten tot de bestelling compleet kan worden verstuurd of gaan voor een deellevering, hier zijn dan wel extra verzendkosten aan verbonden.

5.4. Indien koper van mening is dat de levering te lang op zich laat wachten en daarom de bestelling wil annuleren dient de koper dit per mail of brief aan verkoper kenbaar te maken. Verkoper zal de ontvangst hiervan aan koper bevestigen. Mocht de bestelling al betaald zijn ontvangt koper dit bedrag volledig terug.

5.5. Voor bestellingen onder € 45,- (vijfenveertig euro) betaalt u binnen Nederland € 5,95 aan verzendkosten. In België betaald u voor bestellingen tot 45,- euro € 8,25 euro. Voor leveringen naar Duitsland brengen we u 8,45 euro in rekening. Boven deze € 45,- worden de producten gratis naar u verzonden. Bezorging in Franeker is gratis. Wanneer gekozen wordt voor een deellevering worden de verzendkosten opnieuw bepaald.

5.6. Wanneer bestelde goederen niet leverbaar blijken te zijn, zal verkoper in overleg treden met de koper over het eventueel beschikbaar stellen van vervangende goederen. Stemt de koper niet in met de levering van een vervangend goed, dan heeft hij, los van andere wettelijke rechten, het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat voor hem daaraan kosten zijn verbonden. Indien de koper al heeft betaald zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, terug betalen.

Artikel 6. Retourneren
6.1. De koper heeft recht op retournering van goederen gedurende 15 (vijftien) kalenderdagen. Als u binnen deze 15 dagen uw wens tot retourneren aan mij kenbaar heeft gemaakt heeft u nogmaals 14 dagen de tijd om uw product daadwerkelijk retour te sturen. De ingangsdatum van deze zichttermijn is de dag van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Alleen onbeschadigde en ongebruikte goederen met de originele verpakking kunnen worden geretourneerd. Eventueel verzegelde producten mogen alleen geretourneerd worden als de verzegeling intact is. De verzendkosten voor het retour sturen zijn voor kosten van de koper, tenzij anders overeen is gekomen.

6.2. Koper gaat zorgvuldig om met het product en zijn verpakking tijdens de zichttermijn. Bij retournering hoort de verpakking dan ook intact en zonder plakband of sporen daarvan naar Verkoper retour te worden verzonden. Als de verpakking wel is beschadigd of vies is heeft Verkoper het recht de kosten hiervan in mindering te brengen op het aan de klant te vergoeden bedrag.

6.3. Bij retournering zal het bedrag dat de koper al betaald heeft zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na gebruikmaking van het recht van retournering, terug betaald worden.

6.4. Goederen die op verzoek van de koper zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, of goederen die op verzoek van de koper speciaal voor hem zijn besteld zijn uitgesloten van het recht van retournering.

6.5. Als koper goederen retourneert zonder retourbon of ander vergelijkbaar begeleidend schrijven heeft verkoper het recht € 25,- aan administratiekosten in rekening te brengen. Als verkoper niet kan achterhalen van welke koper de ontvangen goederen zijn kan niet worden overgegaan tot terugbetaling.

6.6. Indien koper buiten de gestelde termijn besluit producten te retourneren heeft verkoper het recht deze niet of met aftrek van € 25,- verzend- en administratiekosten aan koper terug te betalen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per mail anders is overeengekomen.

Artikel 7. Betaling
7.1. Koper kan kiezen uit de volgende manieren van betalen:
a. Vooraf door het bedrag zelf over te maken op onze bankrekening.
b. Vooraf met iDEAL, creditcard en Mister Cash.
c. Vooraf met PayPal.
d. Bij het afhalen van producten in Franeker is het mogelijk contant te betalen.
e. Betalen op factuur kan via AfterPay,mits u in Nederland woont. U krijgt na levering een factuur via AfterPay zodat u deze kunt voldoen.

7.2. Als er binnen 2 weken na plaatsing van de bestelling nog geen betaling is ontvangen gaan wij ervan uit dat u geen interesse meer heeft in de door u gekozen producten. De bestelling zal dan ook worden geannuleerd.

Artikel 8. Klachten
8.1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven (bij voorkeur schriftelijk of per mail) worden ingediend bij de verkoper tijdig nadat de koper de gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de koper zijn rechten ter zake verliest.
Zodra verkoper de klacht heeft ontvangen wordt deze in behandeling genomen. De koper wordt hiervan op de hoogte gehouden. De verkoper streeft er naar eventuele klachten en/of gebreken zo spoedig mogelijk naar tevredenheid van koper af te handelen.

8.2. Mochten verkoper en koper er samen niet uitkomen heeft koper het recht zich te wenden tot verschillende geschillencommissie. Op dit moment kunt u kiezen tussen:
a. De geschillencommissie van WebwinkelKeur.
b. De geschillencommissie van de Dibevo. Zie hiervoor artikel 9.
c. Het is voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 9. Geschillenregeling Dibevo
9.1. Geschillen tussen koper en verkoper over totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door de verkoper te leveren of geleverde goederen, kunnen zowel door de koper als door de verkoper aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Gezelschapsdieren, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

9.2. Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de koper zijn klacht eerst bij de verkoper heeft ingediend.

9.3. Het uit de klacht voortvloeiende geschil dient uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan bij de geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

9.4. Wanneer de koper een geschil aanhangig maakt bij de geschillencommissie, is de verkoper aan deze keuze gebonden. Indien de verkoper een geschil aanhangig wil maken bij de geschillencommissie, zal hij de koper hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

9.5. Bij haar uitspraak zal de geschillencommissie het voor haar geldende reglement in acht nemen. Op verzoek wordt dit reglement toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie hebben het karakter van een bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding (het zogenaamde klachtengeld) verschuldigd.

9.6. Uitsluitend de burgerlijke rechter, dan wel de Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen

Algemene Voorwaarden, versie 2018.
Geldig per 10-07-2018